ΚΟΜΕΓΑ ΜΕΠΕ

Μαβίλη 26
145 72 Δροσιά
Αθήνα
Τηλ.:211 4031589
        211 4112605
        212 1045741

Fax :211 4031589